Vádindítvány a felszámoló maffia ellen

V Á D I N D Í T V Á N Y

Tisztelt Ügyészség/Bíróság!

Alulírott Horváth József az ORIENT PRESS Kft, „ fa „ gazdasági társaság tulajdonosa és korábbi ügyvezetője (cégadatok a nyomozás iratai között)kívül jelzett jogi képviselőm útján ... ügyvédi iroda, … ügyintéző ügyvéd, meghatalmazás M/1 alatt csatolva)

az alábbi személyekkel szemben pótmagánvádas eljárásban vizsgálandó

v á d i n d í t v á n y t

teszem.

Az 1. számú tényállás alapján a Btk.319. §-ba ütköző és (3) c) pont szerint minősülő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolom

tettesként
a Cég-Controll Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
(1077 Bp. Dohány u. 54., cégadatok a nyomozás iratai között)
volt felszámoló biztosát
Dr. Dajka Józsefet (lakcíme: 1221 Budapest, Kiránduló u.28. Á. ép.)

továbbá

első társtettesként
a KOOPERATÍV Szolgáltató Kft.
(9730 Kőszeg, Alsó körút 35. cégadatok a nyomozás iratai között)
ügyvezetőjét
Horváth János Lászlót (szül. 1933.10.01. an.: Frühauf Etelka, lakcíme: 9730 Kőszeg, Alsó körút 35.)

továbbá

második társtettesként
a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezet
(2030 Érd, VI. Sándor u. 2. cégadatok a nyomozás iratai között)
elnökét:
Mitzl Lajost (szül 1942.04.07. an.: Poth Anna, lakcíme: 2030 Érd, Molnár u. 21-23.)

továbbá

harmadik társtettesként
Dr. Nébald György ügyvédet
(ügyvédi iroda címe: 1027 Bp. Margit körút 6-10.1/3.)

A 2. számú tényállás alapján a Btk.318.§-ba ütköző és (7) b) pont szerint minősülő (2) bekezdés a) pontjában meghatározott módon különösen nagy kárt okozó csalás miatt vádolom

tettesként

a PBS HUNGÁRIA Papír- Iroda és Írószer Kereskedelmi Kft.
(9026 Győr, Batthyáni tér 6. cégadatok a nyomozás iratai között)
ügyvezetőjét:
Iván Balázst (an. Sélley Erzsébet, lakcíme: 9026 Győr, Patak u. 16/b.)

továbbá

első társtettesként
Dr. Nébald György ügyvédet
(ügyvédi iroda címe: 1027 Bp. Margit körút 8-10. 1/3.).

továbbá

második társtettesként

Dr. Kovács Attila ügyvédet
(ügyvédi iroda címe: 1026 Bp.Bimbó út 143.).

Fenti személyek büntetőjogi felelősségét és büntetés kiszabását kérem az eljárásban megállapítani.

ELŐZMÉNYEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK

az 1.számú és 2.számú tényállások megítéléséhez.
(Horváth József 2008.december 01.keltű feljelentése teljes terjedelemben,
Horváth József 2009.február 25.-én felvett tanúvallomása és ahhoz csatolt Áttekintő feljegyzés 43., 44. és 45. oldal. Mindkettő a nyomozás iratai között.)

A feljelentés teljes terjedekemben:

„Az ORIENT PRESS Kft-t én alapítottam és működtettem 1989-től családi vállalkozásként. A társaság 50 %-ban tulajdonosa volt a Budapest, XI. Építész u.8-12 szám alatt található 1.000 nm-es kétszintes ipari csarnok ingatlannak és 1.636 nm-es földterületnek, melyet 1994-ben vásárolt meg az ingatlan másik felének tulajdonosával, a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezettel együtt. Az ingatlant teljes egészében a cégem használta és működtette nyomdaként egészen 1997 áprilisáig, amikor egy a mai napig vitatott belső üzleti elszámolás jogalapján a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet a teljes ingatlant (jogtalanul) bérbe adta a Petróland Kft.-nek. Kezdetét vette egy 7 évig elhúzódó peres eljárás – amelyben a bérleti szerződés jogszerűségét vitattuk – és amelyet további peres eljárások és a közös tulajdon megszüntetésére felhasznált hamis okirat (ennek tényét írásszakértő is megállapította) miatt büntetőeljárás követett.

1997 áprilisától a cég gyakorlatilag gazdasági tevékenységet nem folytat a teljes ingatlan bérbeadása, elfoglalása miatt, tevékenysége kizárólag a peres eljárásokra korlátozódik. Miután a nyomdai tevékenységünk ellehetetlenült, és az ingatlan hasznosításából keletkező bevétel is teljes egészében a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezethez folyt be, cégem a köztartozásokat nem tudta fizetni, ezért az APEH felszámolást kezdeményezett a cég ellen, amelyet a cégbíróság jogerős végzésével 2003.október 29.napján el is rendelt. A felszámolásra a Cég-Controll Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-t jelölték ki – nevezetesen Dr. Dajka József felszámoló biztost –ezzel pedig a vagyon feletti rendelkezés jogát, a perbeli jogképességet, valamint a 7 évre visszamenőleges használati díjkövetelésünk érvényesítését is a felszámoló kezébe adták.

A felszámoló biztost tájékoztattam a fenti előzményekről és peres eljárásokról, hogy a cég egyetlen vagyona a kb. 100 millió forint értékű ingatlan, valamint hogy kb.290 millió forint használati díj követelése áll fenn egyetemlegesen a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezettel és a Petróland Kft.-vel szemben. Tájékoztattam, hogy büntetőeljárást kezdeményeztem a közös tulajdont megszüntető szerződés meghamisítása miatt, és hogy a Földhivatal az ingatlan-nyilvántartás rendbetételét polgári peres eljárás megindításához kötötte. Szándéknyilatkozatot tettem a hitelezői igények magánvagyonomból történő rendezésére a felszámolás egyezséggel történő megszüntetéséhez, és kértem a végleges hitelezői igénylista megadását, továbbá kértem a felszámoló biztost az okirat hamisítás polgári jogi rendezéséhez szükséges peres eljárás lefolytatására.

Amíg a tulajdonosok az egyezséghez szükséges pénz előteremtésével voltak elfoglalva a felszámoló biztos értékesítésre pályáztatta meg a cég egyetlen ingatlan vagyonát, amely egy eredménytelennek ítélt első pályáztatás után másodszorra eredményre vezetett, és az ingatlant, amelyet a felszámoló által bemutatott hivatalos értékbecslés is 76 millió forintra értékelt eladták az egyetlen pályázónak – a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezetnek – 3,5 millió forintért.
Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezet engedményezte az ingatlan tulajdonjogát a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezetnek. Az ingatlan tehát „rendkívül áron alul” a felszámoló biztos aktív közreműködésével annak a tulajdonába került, aki azért eredménytelenül pereskedett, és akivel szemben a cégem jelentős – kb. 300 millió forintos – visszamenőleges használati díj igényt érvényesíthetett volna, feltéve hogy az ehhez szükséges jogi lépéseket a felszámoló megtette volna.

Dr. Dajka József a tulajdonosok felszámolási eljárás megszüntetése érdekében kezdeményezett egyezségi szándékát teljesíthetetlen mértékű, jogalap nélküli hitelezői követelések befogadásával megakadályozta, a cég jogalappal bíró követelésének érvényesítését pedig tudatosan ellehetetlenítette.

Fentiek alapján a bűncselekmény megalapozott gyanúja megállapítható, amelyeket – szükségszerűen mások közreműködésével – minden jel szerint Dr. Dajka József felszámoló biztos követett el…..”

Kiegészítések:

- A felszámolási eljárást megelőző 7 évben az ORIENT PRESS Kft, a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet (Dr. Nébald György ügyvéd képviselésével) és a PETRO-LAND Kft. (Dr. Kovács Attila ügyvéd képviselésével) között polgári peres eljárások voltak folyamatban az ingatlan birtoklása, tulajdonjoga igényérvényesítés körében, melyek kimenetelének tétje az ingatlan piaci értéke kb.100 millió forint, plusz az ingatlan tulajdonjogára alapozható visszamenőleges használati díj jogérvényesítése vagy annak elmaradása kb. 300 millió forint értékben. Az ingatlan tulajdonjogi perében a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet felperes kérésére a bíróság perfeljegyzést jegyeztetett be az ingatlan nyilvántartásba.

- A felszámolási eljárás egyezséggel történő megszüntetéséhez a tulajdonosok szándéknyilatkozatot tettek majd 8 millió forintot bírósági letétbe helyeztek, melyet a bíróság határozott meg, és melyből az időben és jogszerűen bejelentett hitelezői igények kifizethetők lettek volna. Számszerűen a felszámolást kezdeményező APEH 2.850.000.- forint megfizetésével , a T-Mobile 302.000.- Ft. megfizetésével hozzájárult a felszámolási eljárás egyezséggel történő megszüntetéséhez. A céggel korábban perben álló PETRO-LAND Kft. perben megítélt 252.500.- forint ügyvédi költség hitelezői igénye, valamint a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet perben megítélt 1.500.000.- forint ügyvédi költség hitelezői igénye bejelentésével hitelezői pozícióba kerültek, és miután az egyezségkötésben ellenérdekűek voltak, a hitelezői igényük teljes megfizetése esetén sem járultak hozzá a felszámolás egyezséggel történő megszüntetéséhez. Ekkor ugyanis számolniuk kellet volna a jogképes helyzetbe kerülő ORIENT PRESS Kft. igényérvényesítésével.

- Fentiekből következik, hogy az ORIENT PRESS Kft. „fa” felszámolási eljárásában nem a vagyonhoz képest bagatell hitelezői igények kifizetése volt az elsődleges cél – a felszámolásról szóló törvény megalkotói szándékával megegyezően – hanem a felszámolási eljárást megelőző 7 évben folytatott polgári peres ügyek érdekérvényesítésének rendelték azt alá, az alábbiakban részletesen kifejtésre kerülő 1. és 2. számú tényállások szerint.

1. számú tényállás

a Btk.319. §-ba ütköző és (3) c) pont szerint minősülő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolom

tettesként Dr. Dajka Józsefet
társtettesekként
Horváth János Lászlót,
Mitzl Lajost és
Dr. Nébald Györgyöt

Dr. Dajka József az ORIENT PRESS kft. „fa” felszámolási eljárásában:

Első vádpontként

3.000.000.- forint nettó áron pályáztatta (OHJ/9/1-2.), majd 3.500.000.- forint + ÁFA áron eladta (OML/2/2 első bekezdés) az ORIENT PRESS Kft. „fa” tulajdonát képező (OHJ/8.) Budapest XI. Építész u. 8-12. szám alatti 1.000 nm-es üzemi csarnok ingatlant, melynek piaci értékét a korábbi ügyvezető a tevékenység zárómérlegében (OKH/4.) közösen felvett jegyzőkönyvben (OHJ/3/2.), bírósági eljárások perértékeként (OHJ/26/3. 2. sor) kb.100 millió forintban határozott meg.

Második vádpontként

Nem érvényesítette az ingatlant 1997.áprilisától használó Petro-land Kft.-vel szemben támasztott kb. 290 millió forint visszamenőleges használati díjigényt, ami a Ptk. 99. §-a jogalapján az ORIENT PRESS Kft. „fa” –t megillette. Az ingatlan eladásával végérvényesen ellehetetlenítette az igényérvényesítés további lehetőségét. Az igény a felszámolást megelőző 7 évben időarányos mértékben polgári per része volt és az erre is kiterjedő tájékoztatást időben megkapta (OHJ/3/3. 6. pontban) és (OHJ/3/1. utolsó előtti 5.és 4. sor) Az igény érvényesítésére több alkalommal fel lett szólítva (OHJ/38. utolsó bekezdés). Tudomása volt az 1997 május 08.-án PETRO-LAND Kft-nek írt felszólító levélről, melyben az ingatlan elhagyására vagy használati díj fizetésére volt felszólítva (OHJ/5.), valamint arról a Bérleti szerződésről melyben a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet a teljes ingatlant sajátjának vélelmezve bérbe adta azt a Petro-land Kft.-nek. (OHJ/6.)

Harmadik vádpontként

Az ingatlan rendkívül áron alul történt pályáztatásával és eladásával segítette

Horváth János László, Mitzl Lajos és Dr. Nébald György társtetteseket

abban, hogy az ingatlan tulajdonosi jogállását a tulajdonjogi perben egymásnak nyújtott színlelt egyezséggel megváltoztassák.

Mitzl Lajos „stróman”-ként Horváth János László finanszírozásával (OML/tanú vallomása első oldal utolsó bekezdés) nyújtotta be a pályázatot és vásárolta meg az ingatlant azzal a céllal, hogy vele Dr. Nébald György színlelt egyezséget kössön a perfeljegyzés törlése céljából. Mitzl Lajos perbe vonásával, egyezségével és nyilatkozataival oldotta meg Dr. Nébald György ügyvéd a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet vélelmezett tulajdonjogának rendezését. Egyébként a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet is pályázhatott volna az ingatlanra, hiszen amúgy is ő finanszírozta azt, de akkor számolnia kellett volna a per elvesztésével, vagy Dr. Dajka József felszámoló biztos vállalt volna nagyobb felelősséget, ha ingyen lemond a per folytatásáról. Az adás-vételi szerződés szerint az ingatlan tulajdonjoga a tulajdonjogi per kimenetelétől függően száll át vevőre (OML/2/2 első bekezdés).

A tulajdonjogi perben Dr.Nébald György ügyvéd az ORIENT PRESS Kft „fa” I .rendű alperessel szemben eláll a keresettől és lecseréli a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szövetkezet III. rendű alperesre. (OML/3.) Ezt követően Mitzl Lajos (idő előtt, hiszen tulajdonjoga a per kimeneteléhez van kötve) azt a nyilatkozatot teszi a perben, hogy „hozzájárul a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék” (OML/5). Ennek a nyilatkozatnak a felhasználásával éri el Dr. Nébald György ügyvéd, hogy a 2005.október 6.-i tárgyaláson a Bíróság jogerős végzéssel kimondja az egyezséget és végzést hozzon a perfeljegyzés törléséről (OML/6.).

A fenti tényállásból logikusan következik, hogy az ingatlan rendkívül alulértékelt vételárában Dr. Dajka József, Horváth János László, Mitzl Lajos és Dr. Nébald György társtettesekkel előzőleg egyeztetett, (hiszen a pályázati minimálár még a hitelezői követelések egyharmadát sem érte el), az ingatlan értékesítés célja pedig kizárólag a 7 éve tartó tulajdonjogi per kimenetelének a befolyásolása volt. Mitzl Lajos tanúvallomásában elmondja, hogy Horváth János László a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szövetkezet könyvelője és részjegyese volt (OML/tanú vallomása első oldal utolsó bekezdés.). Dr. Dajka József az ingatlan adásvételi szerződésében annak jogi hatályát a per bírósági megmérettetéséhez, kimeneteléhez rendelte, Dr. Nébald György ügyvéd pedig színlelt egyezséget köt a Bíróság előtt Mitzl Lajossal, mint az ingatlan tulajdonosával, akinek tulajdonosi jogállása éppen a per kimeneteléhez volt rendelve. Ily módon az ORIENT PRESS KFT. „fa” tulajdonosi jogállását jogszerűnek álcázott csalárd egyezséggel, a bíróság megtévesztésével változtatták meg.
A szándékosság, az elkövetők összehangolt együttműködése és az okozott vagyoni hátrány a tényállás alapján megállapítható.

A felszámolási eljárás befejezése után maradó vagyon felosztásáról a Cstv.61.§. (4) bekezdés rendelkezik. A tényállás alapján megállapítható, hogy a tulajdonosok vagyon vesztése végleges, a tulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány (kár) kizárólag a büntetőeljárás keretein belül, a bűncselekmény megállapítása és az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonásával rendezhető.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány kb. 300 millió forint, ami az ingatlan valóságos piaci értéke és az ingatlan eladásáig jogos használati díj összegezésének, valamint a felszámolási eljárás alatt az értékesítésből beszedett 3,5 millió forintnak a különbsége. Ez a 3,5 millió forint elégséges fedezet a felszámolási eljárást kezdeményező APEH hitelező 2.850.000.- Ft és T-Mobil hitelező 302.000.- Ft igényének a rendezésére.
A felszámolási eljárás befejezése után a maradék vagyon felosztásáról a Cstv. 61. §. (4) bekezdés rendelkezik (OHJ/40.) és annak értelmezésével lett megállapítva az okozott vagyoni hátrány.

Fenti tényállást teljes körűen és maradéktalanul a nyomozati anyagban is meglévő de külön a vádindítványhoz csatolt alábbi okiratok bizonyítják:

okiratra hivatkozás a vádindítványban
Horváth József tanúvallomása és melléklete: (OHJ/szám)
Mitzl Lajos tanúvallomása és melléklete: (OML/szám) Ezek iratbetekintéskor kért másolatok saját sorszámmal, ugyanis a megtekintett iratok számozatlanok voltak.

(OHJ/1-2.) Dr. Dajka József felszámoló biztost olyan idegen vagyon (ORIENT PRESS Kft. „fa” ingatlana és az ingatlan tulajdonjogához törvényben hozzárendelt használat és hasznok szedésének joga) kezelésével bízták meg, amelynek kezelése és felügyelete törvényen alapul.
(A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 27/A §. (1) „A bíróság a felszámolást elrendelő végzésben kijelöli a felszámolót.”

(OHJ/8.) Közokirattal, tulajdoni lappal bizonyíthatóan a Budapest XI. Építész u. 8-12. számú ingatlan (hrsz. 43780/9) ½ arányban tulajdonosa az ORIENT PRESS Kft. (jogcíme: vétel, időpont:1994.11.28.). III.rész/2. bejegyző határozat: Perfeljegyzés 20.G.300.257/2001./17. számú jogerős végzés. Jogosult: Pesti központi Kerületi Bíróság 1020 Bp.Varsányi Irén u.40-44.

(OHJ/3/2.), (OHJ/4.) és (OHJ/26/3.) Az ingatlan értéke a felszámoló biztosnak adott tájékoztatás (F-64/21/2004. számú Jegyzőkönyv 2.oldal 7.bekezdés) (OHJ/3/2), a tevékenység zárómérlege (OHJ/4.) valamint a peres eljárásokban megjelölt perérték szerint (pl. OHJ/26/3. 2.sor) kb.100 millió forint.

(OHJ/9/1-2.) Dr. Dajka József az ingatlan értékesítésére 2004.október 28.-i Cégközlönyben megjelent illetve kiírt pályázati felhívásban „ az ingatlan tulajdonjoga per alatt áll. Pályázati minimálár: nettó 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint.” összegben határozta meg a minimális vételárat.

(OML/1.) Mitzl Lajos vételi ajánlata (pályázata) „ a kockázati tényezők ismeretében: 3.500.000.- Ft azaz Hárommillió-ötszázezer forint nettó vételár.”

(OML/2/2.) Dr.Dajka József eladó és Mitzl Lajos vevő aláírásával kötött Adásvételi szerződés.
Vételár: 3.500.000.- forint nettó. (OML/2/2 második bekezdés)
Hatályos: „ az ingatlan… tulajdonjoga a fenti per kimenetelétől függően szállhat át a vevőre.” (OML/2/2 első bekezdés)

(OHJ/10.) A Fémcsiszoló és Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezet tulajdonjogának bejegyzése „a III/2. sorszám alatt bejegyzett per kimenetelétől függő hatállyal” 2005.augusztus 30.-án keltezetten.

(OHJ/11/1-3.) Közokirat – Tulajdoni lap az Orient Press Kft „fa” tulajdonosi jogállásának törlése, a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezet tulajdonosi jogállásának törlése és a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet tulajdonosi jogállásának bejegyzése, egyezség jogcímén.
Fémcsiszoló és Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezet kérelme tulajdonjog bejegyzésre 2005.04.21.-én érkezett, széljegyen per kimenetelétől függő bejegyzéssel, tulajdonosi jogállásának bejegyzése 2005.08.30., jogállás törlése 2005.11.03.

(OML/3.) 2005.június 23.-án PKKB-nek írt beadványában a Kooperatív Szolgáltató Szüvetkezet ügyvédje Dr. Nébald György a tulajdonjogi perben az Orient Press Kft. „fa” I. rendű alperessel szemben a „keresetemtől elállok”, keresetét a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezettel szemben fenntartja.

(OML/4.) 2005.július 20.-án a a tulajdonjogi perben Mitzl Lajos a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezet elnökeként nyilatkozatot tesz, hogy „A felperes kereseti kérelmében foglaltakat nem ellenzem, hozzájárulok hogy a Budapest, XI. ker. belterület 43780/9 hrsz. alatt nyilvántartott 1636 nm tekintetében az ingatlan nyilvántartásba 159255/1/2003/03.05.07. bejegyző határozat alapján az ORIENT PRESS Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 818/1636 tulajdoni hányadra a felperes Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet tulajdonjogát az ingatlan nyilvántartásba bevezessék.”

(OML/5.) Mitzl Lajos 2005. szeptember 2.-én PKKB-nek írt hivatalos nyilatkozata arról, hogy hozzájárul mint tulajdonos ahhoz, hogy a felperes Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet javára a tulajdonjogot bejegyezzék.

(OML/6.) Dr.Nébald György felperes képviseletében Jegyzőkönyv az
e g y e z s é g r ő l és a perfeljegyzés törléséről.

(OML/tanú vallomása) Mitzl Lajos tanú vallomása arról, hogy Horváth János László a Szövetkezet könyvelője és részjegyese volt, valamint a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet a vételár előlegként befizetett 1 millió forintot visszautalta. Valamint arról, hogy a polgári peres eljárásba nem avatkozott be, továbbá tudomása szerint az ingatlanrész tulajdonjogát bírósági eljárásban adták vissza a jogos tulajdonosának.

2. számú tényállás

a Btk. 318.§-ba ütköző és (7) b) szerint minősülő (2) bekezdés a)pontjában meghatározott módon különösen nagy kárt okozó csalás miatt vádolom

tettesként Iván Balázst
társtettesekként Dr. Nébald György ügyvédet és
Dr. Kovács Attila ügyvédet

Fenti tényállást teljes körűen és maradéktalanul a nyomozati anyagban is meglévő de külön a vádindítványhoz csatolt alábbi okiratok bizonyítják:

okiratra hivatkozás a vádindítványban
Horváth József tanúvallomása és melléklete: (OHJ/szám)

(OHJ/19.) Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 2005. július 19.-i egyezségi tárgyalásról felvett Jegyzőkönyv, melyben Dr. Kovács Attila ügyvéd bejelenti, hogy a PETRÓLAND Kft. teljes hitelezői igényének (252.000.- forint!) a megfizetése ellenére sem járul hozzá a felszámolási eljárás megszüntetéséhez. Bejelenti a PBS HUNGÁRIA Kft. hitelezői igényét 23.460.068.- Ft kártérítés jogcímén. Dr. Nébald György a KOOPERATÍV Szolgáltató Szövetkezet képviselőjeként a teljes hitelezői igényük (1.500.000.-Ft) megfizetése esetén sem járul hozzá az egyezséghez.

(OHJ/27.) Dr. Kovács Attila 2005.július18.-i levele a PBS HUNGÁRIA Kft.
23.460.068.. Ft követeléséről.

(OHJ/28.) Dr. Dajka József a PBS HUNGÁRIA Kft. 23.460.068.-Ft hitelezői igényét állásfoglalás cáljából megküldi a Bíróságnak.

(OHJ/31/1-2.) Iván Balázs és Dr. Nébald György aláírásával megkötött Engedményezési szerződés. (Megj.: a semmi engedményezéséről!)

(OHJ/32.) Iván Balázs Engedményezési nyilatkozata.

(OHJ/33.) Dr. Kovács Attila levele a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma részére, melyben hiánypótló végzésére hivatkozva a követelést alátámasztó okiratok bizonyítására az Engedményezési szerződést küldi meg.

(OHJ/35.) Fővárosi Ítélőtábla végzése arról, hogy a PBS HUNGÁRIA Kft. hitelezőt az eljárásból elbocsátja, és tudomásul veszi, hogy a hitelezői pozícióba a továbbiakban Horváth J. László jár el. Dr. Nébald György ügyvéd képviseli.

(OHJ/34/1-4.) Fővárosi Ítélőtábla végzése Dr.Nébald György ügyvéd által képviselt Horváth J. László hitelező vitatott követelése tárgyában…

2. oldal 3. bekezdés: Dr. Nébald György előadta „okirati bizonyíték benyújtására nem került sor, de a benyújtott okirat alapján az abban foglalt összegszerűség tekintetében” kéri a hitelezői jogosultság megállapítását.
Utolsó bekezdés: Az adott ügyben a felszámoló 2005.augusztus 3.-án terjesztette a felszámolást elrendelő bíróság elé a PBS Hungária Kft. által kártérítés címen bejelentett 23.460.068.- forint hitelezői igényét.
3. oldal 2. bekezdés: Az elsőfokú bíróság a PBS Hungária Kft.-t jogi képviselője útján felhívta a követelését alátámasztó okiratok benyújtására…A PBS Hungária Kft. ezt követően jelentette be a követelés engedményezését. Az engedményezés bizonyítását követően az elsőfokú bíróság a jogutódként fellépő Horváth J. Lászlót is felhívta a követelés bizonyítására alkalmas okiratok csatolására. Az engedményes azonban az engedményezést bizonyító okiratokon túl mást nem csatolt, hanem a határidő további 8 nappal történő meghosszabbítását kérte nem igazolt jogi képviselője útján….
3. bekezdés: A hitelező azonban az általa kért határidőn túl mind a mai napig nem csatolt bizonyítékot sem a követelése fennállásának sem az összegszerűségének alátámasztására…
5. bekezdés: Megjegyzi a Fővárosi Ítélőtábla, hogy a hitelező a fellebbezéséhez továbbra sem csatolt semmiféle olyan bizonyítékot, amelynek alapján a követelése érdemben vizsgálható lenne….
4. oldal: Budapest, 2007. május 14.

(OHJ/20.) Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Igazolás az egyezséghez szükséges 8.000.000.- Ft bírósági letétről.

(OHJ/24.) Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 2007.március 20. végzése. Utolsó bekezdés: „A bíróság újabb egyezségi tárgyalást mindaddig nem tűzhet ki, míg az eljárásban jogerősen el nem bírált követelés van.”

(OHJ/25.) Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma végzése 2007. június 4.
„A bíróság a…..letétbe helyezett 8.000.000. Ft (azaz: Nyolcmillió forint) bírói letétet, tekintettel arra, hogy a letétbe helyezés célja meghiúsult …visszautalni rendeli.”