Felszámoló maffia 1.

Fővárosi Bíróság 8. Fpk. 01-00-001619/22. sz. határozatával elrendelte az ORIENT PRESS Kft. felszámolását, a felszámolást elrendelő határozat közzététele 2004. március 11 napján történt.

A Fővárosi Bíróság CÉG-CONTROLL Felszámoló, Könyvvizsgáló,Tanácsadó és Kereskedelmi Kft-t (1077 Budapest, Dohány u. 54.)jelölte ki a társaság felszámolójává, a felszámolóbiztos dr. Dajka József.

Dr. Dajka Józsefet tehát olyan idegen vagyon (ORIENT PRESS Kft.) kezelésével bízták meg, amelynek kezelése és felügyelete törvényen (Csődtörvény 48. § (3) ) alapul.
Dr. Dajka József az alábbi részletezett tényállások szerint ebből folyó kötelességének megszegésével, elhanyagolásával vagyoni hátrányt okozott. 1. tényállás, különösen nagy/különösen jelentős kárt okozó hanyag kezelés: Az ORIENT PRESS f.a. 1/2 arányú tulajdonában volt Budapest XI. kerület Építész u. 8-12. szám alatti ingatlan, a felszámoló által értékesítésre kiírt pályázat megkezdésekor rendezetlen tulajdoni viszonyok között volt (ma is ott van).
Az 1/2 arányban társtulajdonos Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet ugyanis 1997. áprilisában a teljes ingatlant bérbe adta a Petro-land Kft. részére, havi 1.300.000.-Ft. + áfa bérleti díjért. A bérleti szerződés jogszerűsége kapcsán eljárásjogilag birtokvédelemre lefolytatott 7 évig elhúzódó peres eljárást az ORIENT PRESS Kft. elvesztette.

A Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet tulajdonjogának megállapítása iránt, ezt később a szerződés érvényességének megállapítására módosítva keresetet nyújtott be (20.G.300.257/2001.), hogy majdan a jogerős ítélet birtokában az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztethesse tulajdonjogát.

A bíróság ezt az eljárást felfüggesztette a közokirat hamisítás büntető eljárás, illetve a kapcsolódó földhivatali eljárás befejezéséig. Eközben annak a szerződésnek érvénytelensége iránt indított pert (3.P.XI.20.332/2004.) az ORIENT PRESS Kft., amelynek érvényességét a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet kívánta volna megállapíttatni és amely pert a bíróság felfüggesztett.

Az ORIENT PRESS Kft. ugyanezen szerződés büntetőjogi vonatkozásainak gyanúja okán feljelentést tett ismeretlen tettes ellen és a 4946/2003./bü. szám alatt folyt eljárás a gyanút beigazolta, a büntetőügy azon megállapítással zárult, miszerint az Ingatlanon fennálló tulajdonközösséget megszüntető szerződésen - amely szerződés érvényességét, illetve érvénytelenségét a felek külön peres eljárásokban is vitatták - lévő aláírás kétség kívül hamis.

Az ORIENT PRESS Kft. ügyvezetője, dr. Horváth József által szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított eljárás közben azonban elrendelték az ORIENT PRESS Kft. felszámolását és az eljárt bíróság a felszámolót felhívta meghatalmazás csatolására és illeték lerovására. 1.a.) dr. Horváth József több alkalommal, szóban és írásban egyaránt, végül 2004. szeptember 7. napján a felszámolásban eljáró bíró részére benyújtott kifogásban is tájékoztatta ezen összefüggésekről és előzményekről a felszámolóbiztost, továbbá kérte, hogy az ügyvédi képviseletre jogosító megbízást meghosszabbítani szíveskedjen vagy egyéb módon a társaság számára oly fontos ügyet valamilyen módon továbbvigye.

A felszámoló azonban - megsértve a Csődtörvény 38. § (2) bekezdését - kifejezetten visszautasította a perben való képviseletre meghatalmazás adását, illetve fontolóra sem vette a társaság érdekében történő érdekérvényesítés lehetőségét.
A felszámoló a szerződés érvénytelensége iránt indított, ... szám alatt folyt eljárásban az illetékmentességet, illetőleg az illeték feljegyzési jog lehetőségeit meg sem vizsgálva döntött az adós szervezet érdekeivel ellentétesen, sőt egyenesen figyelmen kívül hagyta a következő jogszabályhelyet: 1990. évi XCIII. illetékekről szóló törvény 62. § (1) "A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:

" i) "a csőd-, a felszámolási és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása alatt a vagyonfelügyelő, a felszámoló, illetve a pénzügyi gondnok által indított bírósági eljárásokban;"

A törvény által biztosított illetékfizetés alóli mentesség nem mérlegelési kérdés!

1.b.) Ehhez kapcsolódik, hogy a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet által kötött bérleti díj alapján a Petro Land Kft-től követelhető - 10 év alatt összegyűlt - kb. ... millió forintos használati díj megfizetése iránti jogérvényesítéstől - és egyéb perekben való jogérvényesítéstől is - a felszámoló elzárkózott és ezzel megsértette a Csődtörvény 48. § (1) bekezdését. A használati díj jogcímen történő jogérvényesítés lehetővé tette volna, hogy az adós 150 milliós nagyságrendű követelését több évre visszamenőleg érvényesítse és ennek a töredékéből egyezség születhetett volna, melyet az igényérvényesítés elmaradása, így a felszámoló mulasztása megakadályozott. Az Ingatlan tulajdonjogát illetően ellentmondásosnak és súlyosan jogszabálysértőnek tartjuk azt a felszámolói magatartást, mellyel a felszámoló az Ingatlant - egyfelől az Ingatlan értékesítését illetően az adós tulajdonában lévőnek tekinti; - másfelől az adós tulajdonában lévő Ingatlanon a tulajdonos adóst illető használati díj, bérleti díj jogcímen keletkező igényeket nem érvényesíti, azaz ebben a vonatkozásban talán mégsem tekinti tulajdonosnak (?).

Ezek az éppen aktuális érdekektől függő magatartásban beálló változások megerősítik a hanyag, illetve a hűtlen kezelés gyanúját. Összességében a felszámolónak az ORIENT PRESS Kft. sértett érdekeinek érvényesítése körében történt mulasztásai, illetve jogsértő cselekményei álláspontunk szerint megvalósítják a hanyag kezelés tényállását. A bekövetkezett vagyon hátrány felbecsülhetetlen, egy egész egzisztencia, hiszen ha az ingatlan tulajdoni viszonyai az eljárásban rendeződtek volna, a társaság felszámolása is befejeződhetett volna egyezség keretében. Számszerűsítve az okozott vagyoni hátrány a társaság saját tőkéjének megfelelő összeg, azaz ... Ft és a ... millió forint elmaradt bérleti díj, összesen ... .

2. tényállás, hűtlen kezelés
A felszámoló az adós tulajdonában álló Budapest XI. kerület Építész u. 8-12. szám alatti ingatlanra (a továbbiakban: Ingatlan) írt ki pályázatot. Az a tulajdoni lap, amely alapján a felszámoló az ingatlan értékesítésére szóló pályázatot kiírta, hamis adatokat tartalmaz. E tényt a büntetőeljárásban tett megállapítás is igazolja, mely szerint a tulajdonközösséget megszüntető szerződésen szereplő aláírás hamis, ennek megfelelően a tulajdonjog bejegyzés sem lehet érvényes. Mindezen tényekről a felszámolóbiztos tudomással bírt, őt az ORIENT PRESS Kft. ügyvezetője megfelelően, dokumentumokkal is igazoltan informálta. Álláspontunk szerint a hamis adatok alapján történő pályázatkiírás önmagában véve megalapozza a hűtlen kezelés tényállását.

A felszámoló által bemutatott értékbecslés szerint az értékesítésre kiírt ingatlanrész 76.000.000,-Ft. körüli összeg. Amellett, hogy mi és a piaci környezet is ennél sokkal magasabb értéket tartott volna reálisnak, rendkívül sérelmesnek tartjuk, hogy a felszámoló a becsült Ingatlanrészt ennek töredékéért, 5% alatti áron értékesítette. Ezzel a felszámoló megsértette az adós vagyonának megőrzését illető 48. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségét és a 49. § (1) bekezdését is. Ráadásul a felszámolónak nem lett volna kötelezettsége, hogy egy ilyen irreálisan alacsony összeget megjelöljön az egyéb okokból is sérelmes pályázati kiírásban.

A felszámoló megsértette továbbá a Csődtörvény 49. § (1) szerinti nyilvános értékesítés kötelezettségét, hiszen a joggyakorlat (BH2002.671) egységes abban, hogy a nyilvánosságnak az értékesítés teljes folyamatára ki kell terjednie. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy perfeljegyzéssel terhelt ingatlant illető minden szükséges részinformáció a nyilvánosság számára nem hozzáférhető.

3. tényállás, hűtlen kezelés. A hamis adatok alapján kiírt pályázat eredményeként történt szerződéskötés ugyancsak hűtlen kezelést valósít meg. A perfeljegyzéssel terhelt Ingatlan értékesítése az egyetlen pályázó, a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szövetkezet részére történt.

E nyertes pályázó szövetkezetben pedig éppen annak a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezetnek az elnöke tulajdonos tag, amellyel adós évek óta éppen a megpályázott Ingatlan tulajdonviszonyait illetően állt perben. Az ingatlan további sorsát illetőn az ingatlan nyilvántartásból tudomást szerzetünk arról, hogy a pályázat útján megszerzett tulajdonjogot a Fémcsiszoló és Galvanizáló Szövetkezet engedményezte a Kooperatív Szolgáltató Szövetkezet részére.

A felszámolóbiztos tehát lényegében rendkívül áron alul éppen annak a félnek adta el a 100 milliós értékű ingatlant, amely fél az ingatlan tulajdonjogáért reménytelenül pereskedett 7 éven keresztül és amellyel szemben 100 milliós nagyságrendű bérleti díj követelése van az ORIENT PRESS Kft. sértettnek. Mindezen összefüggések felvetik ismeretlen érdekek közrejátszásának gyanúját, melyben a felszámolóbiztos közreműködése súlyosan sérti a Csődtörvény rendelkezéseit és az ORIENT PRESS Kft. sértett érdekeit, továbbá ezen ügyletben az ismertetett körülmények között történt közreműködés felveti a hűtlen kezelés gyanúját.

4. tényállás, hanyag kezelés. A felszámoló nemhogy az adós jogos igényérvényesítését elősegítette volna, a tulajdonjogi perben ellenfél Kooperatív Ipari Szövetkezet milliós nagyságrendű perköltség igényét, összegszerűségében ... Ft-ot - amely még nem csak, hogy idő előtti, lévén a per még nem fejeződött be, hanem egyértelműen nem létező volt - bevette a hitelezői igények közé és ezzel a jogszabálysértő felszámolói intézkedéssel ellehetetlenítette az adós által kívánt egyezség megkötését, mely eredményeként a társaság újra talpra állhatott volna.

A felszámolónak, mint amely az adós képviseletére és vagyonának megőrzésére köteles, vitatnia kellett volna a perköltségigényre vonatkozó követelést és mint vitás hitelezői igényt a bíróság elé kellett volna terjesztenie. Ennek elmaradásával a felszámoló az adós számára rendkívül sérelmes mulasztást követett el, mely egyértelműen bizonyítja, hogy nem képviselte kellőképpen az ORIENT PRESS Kft. "f.a." sértett érdekeit. Álláspontunk szerint e felszámolói magatartás megalapozza a hanyag kezelés gyanúját. E körben az okozott vagyoni hátrány megegyezik az első pont szerintivel.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium Felszámolási Csoport 1535 Budapest, Pf.: 887. útján a Fővárosi Ítélőtábla részére. Tárgy: fellebbezés 8.Fpkh.01-2004-000255/24. számú végzéssel szemben Tisztelt Fővárosi Ítélőtábla! Az ORIENT PRESS Könyvkiadó és Nyomdaipari Szolgáltató Kft. "f.a." (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) kifogást tevő jogi képviselőjeként, az első fokú bíróság által 8.Fpkh.01-2004-000255/24. szám alatt hozott végzéssel szemben az alábbi fellebbezés kiegészítést terjesztjük elő.

Kérjük a T. Fővárosi Ítélőtáblát, hogy az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatni, a benyújtott kifogásunkat elfogadni és annak megfelelően a felszámolót a jogszerű magatartásra kötelezni, továbbá a lehetőség szerinti eredeti állapot helyreállítását elrendelni szíveskedjen! Elsősorban előadjuk, hogy a kifogást elbíráló bíróság több helyen nem a kifogást bírálta el, hanem egy ideális felszámolói magatartás feltételezése mellett a kifogást tevő helytelen magatartásának helyenként tényként történő megállapításával utasította el a kifogást.

A bíróság a felszámoló több súlyos törvénysértését figyelmen kívül hagyta. Részletes indokaink a következők: I. Ingatlan jogszabálysértő pályáztatása. A felszámoló az adós tulajdonában álló Budapest XI. kerület Építész u. 8-12. szám alatti ingatlanra (a továbbiakban: Ingatlan) írt ki pályázatot.

Ezen eljárás eredményeként születő szerződés csak a Ptk. 200. § (2) bekezdésébe ütköző lehet, tekintettel az alábbiakra. Az ingatlan az értékesítésre kiírt pályázat megkezdésekor rendezetlen tulajdoni viszonyok között volt (ma is ott van).
A 4946/2003./bü. szám alatt folyt büntetőügy azon megállapítással zárult, miszerint az Ingatlanon fennálló tulajdonközösséget megszüntető szerződésen lévő aláírás kétség kívül hamis. Ezen büntetőeljárás alapján szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indult eljárás, melyet az akkori ügyvezető Horváth József indított. Miután időközben a felszámolási eljárás megindult, a bíróság a felszámolót felhívta meghatalmazás csatolására és illeték lerovására.

A felszámoló azonban - megsértve a Csődtörvény 38. § (2) bekezdését - kifejezetten visszautasította a perben való képviseletre meghatalmazás adását, illetve fontolóra sem vette a társaság érdekében történő érdekérvényesítés lehetőségét. Az elfogadott szakértői vélemény szerint hamis adatok alapján kiírt pályázat egyértelműen jogszabályba ütközik, a felszámoló részéről ennek figyelmen kívül hagyása súlyos jogsértés.
A felszámoló nem csak az adós szervezet volt ügyvezetőjének tájékoztatását és kérését, hanem egy hatósági ténymegállapítást hagyott figyelmen kívül. Az, hogy a bíróság erre vonatkozóan végzésében említést sem tesz ugyancsak törvénysértő és jogorvoslathoz való alapvető jogot sért. A felszámoló által bemutatott értékbecslés szerint az értékesítésre kiírt ingatlanrész 76.000.000,- Ft körüli összeg.
Amellett, hogy mi és a piaci környezet is ennél sokkal magasabb értéket tartott volna reálisnak, rendkívül sérelmesnek tartjuk, hogy a felszámoló a becsült Ingatlanrészt ennek töredékéért, 5% alatti áron értékesítette. Ezzel a felszámoló megsértette az adós vagyonának megőrzését illető 48. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségét és a 49. § (1) bekezdését is. Ráadásul a felszámolónak nem lett volna kötelezettsége, hogy egy ilyen irreálisan alacsony összeget megjelöljön az egyéb okokból is sérelmes pályázati kiírásban.

A felszámoló megsértette továbbá a Csődtörvény 49. § (1) szerinti nyilvános értékesítés kötelezettségét, hiszen a joggyakorlat (BH2002.671) egységes abban, hogy a nyilvánosságnak az értékesítés teljes folyamatára ki kell terjednie. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy perfeljegyzéssel terhelt ingatlant illető minden szükséges részinformáció a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. Ráadásul a perfeljegyzéssel terhelt Ingatlan értékesítése éppen annak a társaságnak a részére, amellyel adós évek óta éppen az Ingatlan tulajdonviszonyait illetően perben állt, felveti ismeretlen érdekek közrejátszásának gyanúját, melyben a felszámoló közreműködése súlyosan sérti a Csődtörvény rendelkezéseit és adós érdekeit.

II. Adós jogérvényesítésének akadályozása.

A kifogásokban, valamint kiegészítéseiben sérelmeztük, hogy az adós által követelhető használati díj megfizetése iránti jogérvényesítéstől - és egyéb perekben való jogérvényesítéstől is - a felszámoló elzárkózott és ezzel megsértette a Csődtörvény 48. § (1) bekezdését. Téves az a bírósági megállapítás miszerint a pert folytatni azért nem állt a felszámoló módjában, mert a hiánypótlásként előírt 885e forint illeték adós vagyonában nem állt rendelkezésre.

A felszámoló az illetékmentességet, illetőleg az illeték feljegyzési jog lehetőségeit meg sem vizsgálva döntött az adós szervezet érdekeivel ellentétesen, sőt egyenesen figyelmen kívül hagyta a következő jogszabályhelyet: 1990. évi XCIII. illetékekről szóló törvény 62. § (1) "A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:. i) "a csőd-, a felszámolási és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása alatt a vagyonfelügyelő, a felszámoló, illetve a pénzügyi gondnok által indított bírósági eljárásokban;"

A törvény által biztosított illetékfizetés alóli mentesség nem mérlegelési kérdés! Ráadásul súlyos tévedés is történt a ténymegállapítást illetően, mivel a 885e Ft illeték megfizetése egy egészen más perben, a földhivatali tulajdonközösséget megszüntető szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indult perben írt elő a bíróság, aminek semmi köze nincs a használati díj megfizetése iránti perhez. Ez is bizonyítja, hogy a bíróság milyen felületesen kezelte mindvégig a kifogást.
A felszámoló törvénysértést követett el, amikor az adós és a hitelezői között 1997. óta folyamatban volt tulajdonjogi és birtokvédelmi pert illetően benyújtandó felülvizsgálati kérelemhez szükséges meghatalmazást nem nyújtotta be.

A használati díj jogcímen történő jogérvényesítés lehetővé tette volna, hogy az adós 150 milliós nagyságrendű követelését több évre visszamenőleg érvényesítse és ennek a töredékéből egyezség születhetett volna, melyet az igényérvényesítés elmaradása, így a felszámoló mulasztása megakadályozott. Az Ingatlan tulajdonjogát illetően ellentmondásosnak és súlyosan jogszabálysértőnek tartjuk azt a felszámolói magatartást, mellyel a felszámoló az Ingatlant egyfelől az Ingatlan értékesítését illetően az adós tulajdonában lévőnek tekinti; másfelől az adós tulajdonában lévő Ingatlanon a tulajdonos adóst illető használati díj, bérleti díj jogcímen keletkező igényeket nem érvényesíti, azaz ebben a vonatkozásban talán mégsem tekinti tulajdonosnak (?).

Ezek az éppen aktuális érdekektől függő magatartásban beálló változások meglehetősen sérelmesek az adós szervezetre nézve. Összefoglalva megállapítjuk a következőket: A bíróság ezen észrevételeinkre a végzésében nem reagált, hanem egész egyszerűen jogszabályokat sorol fel és a kifogás lényegét tekintve semmit nem mond. Nem foglalt állást a felszámoló súlyos, az adós gazdasági társaság érdekeit sértő mulasztását illetően. Az ítélet megállapításai között jogszabályidézetek találhatók és nem érdemi indokolás a kifogás elutasítását illetően.

III. Egyezség meghiúsítása.

A felszámoló nemhogy az adós jogos igényérvényesítését elősegítette volna, a tulajdonjogi perben ellenfél Kooperatív Ipari Szövetkezet milliós nagyságrendű perköltség igényét, - amely még nem csak, hogy idő előtti, lévén a per még nem fejeződött be, hanem egyértelműen nem létező volt - bevette a hitelezői igények közé és ezzel a jogszabálysértő felszámolói intézkedéssel ellehetetlenítette az adós által kívánt egyezség megkötését, mely eredményeként a társaság újra talpra állhatott volna. A felszámolónak, mint amely az adós képviseletére és vagyonának megőrzésére köteles, vitatnia kellett volna a perköltségigényre vonatkozó követelést és mint vitás hitelezői igényt a bíróság elé kellett volna terjesztenie.

Ennek elmaradásával a felszámoló az adós számára rendkívül sérelmes mulasztást követett el, mely egyértelműen bizonyítja, hogy nem képviselte kellőképpen az adós érdekeit. IV. Kifogást tevő magatartása nem lehet tárgya egy kifogás elbírálásának. Továbbra is sérelmezzük a felszámolónak minden a kifogást tevőt érintő támadását, illetve a bíróság azon magatartását mellyel a felszámoló állításait, azokat meg sem kérdőjelezve tényként kezelte és a kifogást tevő panaszait figyelmen kívül hagyta. Visszautasítottuk és továbbra is visszautasítjuk a felszámoló minden olyan utalását vagy állítását, mely szerint a kifogást tevő az eljárás elhúzására törekedett volna, illetve, hogy mulasztásokkal akadályozta az eljárás folytatását. A felszámoló folyamatosan olyan feltételeket szabott, melyek teljesítése objektíve lehetetlen volt. Ellenben a másik oldalról a felszámoló magatartása e tekintetben ténylegesen kifogásolható, tekintettel arra, hogy például a folyamatban lévő perekről az adós szervezet képviselője - azokban együttműködést kérve - folyamatosan tájékoztatta a felszámolót. A felszámoló a korábban előadottak szerint azonban elutasította az együttműködést és minden az adós érdekében álló jogi eljárást megszakított.

V. Kifogás elbírálásának elhúzódása.

Sérelmesnek tartjuk, hogy az elsőfokú bíróság a kifogást több mint 2 év elteltével bírálta el és ezzel a felszámolót lényegében megerősítette törvénysértő pozíciójában. Így kerülhetett sor újabb törvénysértésekre, melyek a kifogás gyorsabb elbírálása esetén elkerülhetők lettek volna. Ilyen például, hogy ma már a 8 millió forintos bírói letét ellenére is akadályozott az egyezségkötés, hiszen a PBS Hungária Kft. a felszámolásba való bejelentkezés jogvesztő határidejének leteltét követően jelentett be 23,5 millió forintos nem létező hitelezői igényt, mellyel kapcsolatos eljárás ma sem zárult le és a vitatott hitelezői igény okán egyezség nem köthető. Összességében a felszámolót ezen eljárásban minden ésszerűséget nélkülöző, ellentmondásos döntések meghozatala és többszörös mulasztások terhelik. A bíróság ezen panaszokat és az alapul szolgáló tényeket figyelmen kívül hagyta.

Kérjük a T. Ítélőtáblát, hogy fellebbezésünkben foglaltaknak eleget tenni szíveskedjen!

Csatoljuk az ügyvédi meghatalmazást, azzal, hogy dr...... ügyvéd meghatalmazása is érvényben marad.

Budapest, 2007. május 15.

ORIENT PRESS Kft. "f.a."